foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.


Вітаємо Вас на офіційному сайті
                                                       Сарненського ліцею №4                                                             Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 


34500, Україна, Рівненська обл., м.Сарни, вул. Чорновола, 2
Тел. (03655) 2-14-90,  (03655) 2-11-16, E-mail: znz4-sarny@ukr.net


 

Головне меню

Авторизація

Мета діяльності Школи педагогічної майстерності  полягає в упровадженні в практику роботи  педагогічних ідей, методів та прийомів інноваційних компетентнісно зорієнтованих освітніх технологій; поширенні здобутків педагогічної та методичної науки;  вивченні та впровадженні в практику передового педагогічного досвіду; розробці методичних рекомендацій педагогам для підвищення ефективності й  результативності їхньої праці, удосконаленні професійної майстерності, зростанні творчого потенціалу.

Основні напрямки та цілі роботи Школи педагогічної майстерності
 -методичне забезпечення інноваційної діяльності;

-сприяння діяльності закладу як особливого середовища, де мають бути створені всі умови  для мотивації до змін, саморозвитку особистості вчителя, подальшого вдосконалення його  фахової майстерності задля забезпечення результативності навчання і розвитку учня;

-поглиблення практичної та творчої співпраці педагога та учня;

-впровадження Державних стандартів;

-індивідуалізація та диференціація навчання, запровадження особистісно-орієнтованих технологій;

 -усна, наочна та друкована пропаганда власних ідей членів ШПМ та педагогів закладу, напрацювань через освітянські видання, сайти, блоги, друковану продукцію.

Схвалено                                                                                               Затверджено

Методичною радою                                                                   Наказ Сарненської

Сарненської   ЗОШ                                                             ЗОШ І-ІІІ ступенів №4

І-ІІІ ступенів №4                                                                       від 01.09.2020 №83

Протокол № 01 від 03.09.2020р.

 

 

ВИМОГИ

до організації роботи Школи

 педагогічної майстерності

САРНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №4

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, далі – Школа – є однією   з   форм науково-методичної роботи з педагогічними працівниками Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, підвищення   їх кваліфікації та педагогічної майстерності.
  • ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – це спільнота педагогічних працівників закладу з високою творчою активністю, прагненням свого професійного зростання, зі своїм баченням проблем позашкільної освіти та шляхів їх розв’язання.
  • Слухачем Школи може бути педагог закладу, не залежно від посади чи досвіду роботи, хто прагне удосконалювати свій особистісний розвиток, вивчати педагогічні технології організації різних форм навчально-виховної роботи з вихованцями.
  • У своїй діяльності Школа керується Законами України «Про освіту» «Про загальну середню освіту»,  Статутом, даним положенням та іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.

 

 1. Мета, завдання і принципи діяльності Школи педагогічної майстерності
  • Школа педагогічної майстерності створена з метою підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахового рівня педагогів закладу, трансформування наукових ідей і теорій, впровадження в навчально-виховний процес ефективних методик та методичних прийомів, вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями, задоволення індивідуальних освітніх потреб, саморозвитку та самореалізації педагогів у процесі професійної діяльності, вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду.
  • Основні завдання Школи педагогічної майстерності:

- задоволення потреб педагогічних працівників у неперервній освіті;

- сприяння формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;

- розробка та впровадження нових освітніх технологій;

- формування поняття про педагогічну майстерність і  творчість, їх роль та функції в постійному професійному самовдосконаленню особистості педагога;

- ознайомлення з основними напрямами педагогічної творчості, системою роботи педагогів-новаторів, передовим педагогічним досвідом сучасних педагогів позашкільників;

- узагальнення, розширення знань, вмінь, навичок педагогів з психолого-педагогічних основ професійної діяльності;

- формування професійної культури;

- створення умов для опанування педагогами механізмів розвитку особистісного потенціалу для розв’язання навчально-виховних проблем, для оволодіння елементами педагогічної техніки;

- створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з  теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими керівниками гуртків основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи  і творчості, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем;

- допомога молодим спеціалістам в підвищенні їх фахового рівня, базуючись на аналізі їх методичних труднощів, на вивченні їх особистісних рис;

- використання сучасних надбань психолого-педагогічної науки, прогресивних технологій,  та перспективного педагогічного досвіду у практичній діяльності педагогів.

2.3.   Основними принципами діяльності Школи педагогічної майстерності є:

- діалогове навчання;

- взаємна повага, довіра і розуміння;

- творча співпраця;

- особиста відповідальність;

- використання ІКТ.

 

 1. Організація роботи Школи педагогічної майстерності

3.1.   Діяльність Школи педагогічної майстерності організує її Керівник, який обирається із числа досвідчених, висококваліфікованих авторитетних педагогів закладу.

3.2.   Функції Керівника Школи педагогічної майстерності:

- формування      контингенту        слухачів;

- формування кадрового складу педагогів;

- складання плану роботи;

- організація процесу навчання;

- підготовка щорічного звіту про роботу Школи педагогічної майстерності на засіданні методичної ради закладу.

3.3.   Навчання у Школі педагогічної майстерності протягом навчального року організується з постійним складом слухачів, за визначеним планом роботи, який складає Керівник Школи педагогічної майстерності, та який обговорюється на засіданні науково-методичної ради й приймаються рішенням педагогічної ради закладу, план роботи оновлюється щорічно.

3.4.   Заняття у Школі педагогічної майстерності проводять як досвідчені, так і молоді педагоги.

3.5. Діяльність Школи педагогічної майстерності здійснюється за всіма освітніми напрямами, серед яких найбільш актуальними є:

- шляхи створення інноваційного освітнього простору;

- використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному процесі;

- опрацювання науково-методичної літератури з визначених проблем;

- ознайомлення з педагогічним досвідом роботи щодо розв’язання поставлених проблем;

- практичні заняття з розробки занять, позакласних заходів та їх апробація;

- підготовка рекомендацій, методичних посібників, дидактичних матеріалів тощо.

3.6. Організаційно-методичними формами діяльності  Школи педагогічної майстерності можуть бути:

- організація групових занять для педагогів, проведення відкритих занять, науково-практичних конференцій, заслуховування звітів слухачів школи професійної майстерності з питань організації навчальної діяльності і професійної освіти;

- організація вивчення професійних потреб педагогічних працівників, допомога в самовдосконаленні;

- організація роботи щодо вивчення передового педагогічного досвіду в закладі;

- презентація матеріалів з досвіду роботи;

- розв’язання педагогічних ситуацій;

- практичні вправи (творча робота в малих групах, робота на сцені, етюдні покази і т.д.);

- моделювання навчальних занять, виховних заходів;

- практичні заняття з розробки виховних заходів, виготовлення саморобних наочних посібників,

- обговорення та рецензування педагогічних проектів;

- доповіді, «вільний мікрофон», «трибуна вільних думок», круглі столи (науково-методичні дискусії), науково-методичні семінари, тренінги, показові відкриті заняття, ділові ігри;

- консультації;

- самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури та застосування в навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій та інше.

 1. Права, обов’язки і відповідальність слухачів та викладачів Школи педагогічної майстерності
  • Слухачі мають право:

- використовувати        матеріально-технічну,  навчально-методичну базу позашкільного навчального закладу для самоосвіти;

- отримувати методичну та консультативну допомогу від Керівника Школи педагогічної майстерності та педагогів;

- виступати активними суб’єктами навчання на кожному занятті;

- вносити пропозиції щодо змісту плану навчання;

- вносити пропозиції щодо покращення діяльності Школи педагогічної майстерності;

- брати участь у конференціях, творчих і педагогічних майстернях.

4.2.   Слухачі зобов’язані:

- відвідувати усі заняття за затвердженим розкладом;

- підготувати і публічно презентувати презентацію становлення «Мої педагогічні кроки».

4.3.   Викладачі Школи педагогічної майстерності мають право:

- пропонувати     тему  заняття       до     плану роботи Школи педагогічної майстерності;

- обирати форму проведення заняття.

4.4.   Викладачі Школи педагогічної майстерності зобов’язані:

- надавати Керівнику Школи педагогічної майстерності: тему заняття, його мету, план або структуру;

- проводити заняття за затвердженим розкладом;

- бути присутніми на захисті слухачами презентаційних робіт.

4.5. Відповідальність:

- учасники і керівник Школи педагогічної майстерності несуть відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і обов’язків.

 1. Документація
  • Вимоги до організації роботи школи педагогічної майстерності.
  • План роботи на навчальний рік.
  • Банк даних про слухачів Школи: кількісний і якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального закладу).
  • Звіти про роботу Школи педагогічної майстерності.
  • Методичні рекомендації.
 1. Прикінцеві положення

6.1.   Зміст та структура Положення про Школу педагогічної майстерності можуть зазнавати щорічних змін і уточнень.

6.2.   Зміни і доповнення до Положення обговорюються на засіданні науково-методичної ради й приймаються рішенням педагогічної ради закладу.

Обговорено на засіданні методичної ради, ___________

 

 

 

2024 Copyright Сарненський ліцей №4 Rights Reserved